0
 • No products in the cart.

 • 0
 • No products in the cart.

 • Algemene Voorwaarden

  Artikel 1

  Artikel 1
  Algemeen

  1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Venusia Waxing en de cliënt/opdrachtgever waarop Venusia Waxing deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

  Artikel 2
  Inspanning Venusia Waxing

  1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
   2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
   3. Venusia Waxing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  Artikel 3
  Afspraken

  Artikel 4
  Persoonsgegevens en privacy

  1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
   2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
   3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
   4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
   5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

  Artikel 5
  Betaling

  1. Venusia Waxing vermeldt prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van producten zijn zichtbaar in het salon.
   2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.
   3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
   4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via payqonic te voldoen.

  Artikel 6
  Aansprakelijkheid

  1. Venusia Waxing is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over Algemene voorwaarden Venusia Waxing versie 1.0 , lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
   2. Venusia Waxing is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
   3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Venusia Waxing zelf.

  Artikel 7
  Klachten

  1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Venusia Waxing.
   2. Venusia Waxing moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
   3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Venusia Waxing de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
   4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Venusia Waxing het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.
   5. Indien Venusia Waxing en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche.

  Artikel 8
  Garantie

  1. Venusia Waxing geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandelingen en producten.
   2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
   3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
   4. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste/ geadviseerde producten heeft gebruikt.
   5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
   6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
   7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.
   8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

  Artikel 9
  Beschadiging en diefstal

  1. Venusia Waxing heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Venusia Waxing is gevestigd.
   2. Venusia Waxing meldt diefstal altijd bij de politie.

  Artikel 10
  Behoorlijk gedrag

  1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
   2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Venusia Waxing het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
   3. Bij Venusia Waxing wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de code van schoonheidsspecialisten.
   4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

  Artikel 11
  Recht

  1. Op elke overeenkomst tussen Venusia Waxing en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.
   2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Venusia Waxing (www.venusia-waxing.be) en ze zijn ook in de salon beschikbaar.
   3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
   4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
   Juni 2021 versie 1.0

  Privacy Statement

  Privacy Statement Venusia Waxing

  Als je met Venusia Waxing in contact komt is de kans groot dat je persoonsgegevens worden verzameld. Bijvoorbeeld als je een behandeling ondergaat of producten aanschaft. Dit doe ik om je beter van dienst te kunnen zijn. Ik vind  het echter erg belangrijk dat je duidelijk inzicht hebt in welke gegevens ik bewaar, wat ik ermee doe en wie ze allemaal kan inzien. Daarom vind je hieronder voor elke situatie waarbij er gegevens worden verzameld wat er precies mee gebeurt. Daarnaast lees je hier ook hoe je je gegevens kunt laten verwijderen. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

  • Behandelingen

  Als je een behandeling ondergaat bij Venusia Waxing leg ik ook een aantal gegevens vast. Dit wordt geregistreerd in een klantenbestand. In dit bestand staan je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mail adres. Ook zal hier de huidanalyse en eventuele gezondheidsgegevens  in staan en welke behandeling je op welk tijdstip hebt ondergaan. Ook kunnen er voor/na foto’s gemaakt worden om de vooruitgang van de behandeling te monitoren. Deze worden alleen gedeeld met derden na toestemming. Mocht je niet langer gebruik maken van mijn diensten kun je altijd schriftelijk / per mail vragen om deze gegevens te vernietigen.

  • Productaankopen

  In de salon ben je vrij om anoniem aankopen te doen. Ik noteer echter wel welke producten je op welk moment meeneemt. Dit wordt geregistreerd in een klantenbestand. In dit bestand staan je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mail adres. Mocht je niet langer gebruik maken van mijn diensten kun je altijd schriftelijk / per mail vragen om deze gegevens te vernietigen.

  • Nieuwsbriefinschrijvingen

  Een paar keer per jaar verstuur ik een nieuwsbrief. Ik vraag hiervoor enkel je e-mailadres, zodat ik je de nieuwsbrief kunnen sturen. Wil je geen mails meer van mij ontvangen, kun je de mail retourneren met de tekst “Graag e-mail adres verwijderen uit bestand”.

  De nieuwsbrieven bevatten enkel informatie over de producten en diensten. Ik zal  je nooit lastigvallen met zaken die hier niet direct aan gerelateerd zijn.

  • Social media

  Venusia Waxing is actief op Facebook. Indien je op welke manier dan ook contact met me maakt, kan ik inzicht krijgen in je gegevens. Dit is afhankelijk van je privacyinstellingen bij de betreffende diensten.

  Ik verzamel niet actief gegevens via deze diensten. Je hebt dus altijd zelf de controle over welke gegevens voor mij zichtbaar zijn. Raadpleeg voor meer informatie de privacyinstellingen van de betreffende diensten.

  • Bewaartermijnen

  Venusia Waxing verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

  Venusia Waxing
  Lili

  0479/907676
  venusia.waxing@gmail.com

  https://www.venusia-waxing.be/

  Share via: